Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe: Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Podstawowym założeniem dyrektywy Omnibus jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz unowocześnienie i ulepszenie niektórych instrumentów ochrony interesów konsumentów w kontekście dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki. W Polsce znowelizowane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Sklep keske.pl spełnia wymogi dotyczące transparentności cen oraz przestrzega prawa konsumenta.

Informujemy, że wszyscy pracownicy naszego Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies ma charakter jedynie informacyjny i nie jest żadnym źródłem Twoich obowiązków. Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie Tobie zasad funkcjonowania Naszej Strony Internetowej, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania oraz ochrony prawem autorskim treści zamieszczonych na stronie www.keske.pl

DANE OSOBOWE

 Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Stolarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KESKE Katarzyna Stolarska 42-256 Olsztyn, Zrębice Pierwsze, ul. Łąkowa 5, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 949-183-25-87, REGON: 240761078 (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod ww. adresem, adresem e-mail: biuro@keske.pl lub numerem telefonu: +48 693831026

Administrator dokłada starań najwyższej jakości, aby chronić wszystkie powierzone mu dane osobowe. Zapewnia zgodność z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
 • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.)
 5. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 1. do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 2. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 3. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej: 

1. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt i udzielić odpowiedzi na zapytanie z Twojej strony.

Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne Dane Osobowe.

W tym przypadku Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą i odpowiedzi na otrzymane zapytanie, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli inicjując kontakt z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

2. Dane użytkowników social media

Nasze profile w serwisach Facebook i Instagram są publiczne. Użytkownik, który odwiedza nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane Te są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju usług oraz produktów
 • komunikowania się z użytkownikami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook.

 • Dane pobierane podczas wizyty na naszej stronie

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej www.keske.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty takie jak: publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń; identyfikatory klienta. Dane te są zbierane automatycznie i służą do celów statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi – podstawa prawna art. 6 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.02.101.926 ze zm.) i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

PROFILOWANIE

Dane osobowe przez nas zbierane mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

 1. optymalizacja strony www.keske.pl (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników,
 2. rekomendowanie treści zgodnych z profilem aktywności,
 3. emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa użytkowników.

 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona Internetowa ww.keske.pl wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości strony Internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom;
 3. utrzymywania sesji;
 4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne), inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie Internetowej www.keske.pl wyświetlana jest Ci informacja odnośnie stosowania przez nas plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak masz możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszej strony internetowej nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli nie dokonasz zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Google Analytics. 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Google Ads

W ramach korzystania z narzędzi Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Twoje dane mogą być przesyłane innym firmom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz KESKE Katarzyna Stolarska. Posługiwanie się Google Ads, ma na celu promowanie naszych produktów i usług za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie uzyskanych danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność prowadzonych przez nas działań promocyjnych. Polega to wyłącznie na prezentowaniu Ci reklamy zgodnej z Twoimi upodobaniami oraz w celu doskonalenia naszej witryny internetowej, aby była dla Ciebie bardziej interesująca. Jeżeli trafiasz do nas poprzez reklamę Google, Google Ads na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie, nie pozwoli to jednak na Twoją pełną identyfikację. Zebrane informacje mogą dotyczyć wywoływania określonych reklam na stronach internetowych i wyszukiwarce google oraz u partnerów Google. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, firma Google może przypisać wizytę na naszej witrynie internetowej do Twojego konta. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, lub nie jesteś zalogowany, może się również zdarzyć, że firma Google zapisze Twój adres IP.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Pixel TikTok

Nasza witryna zawiera Pixel TikTok, zapewniay przez TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. Dzięki Pixel Tik Tok, kiedy odwiedzasz stronę serwisu TikTok wyświetlane są Ci reklamy naszych produktów oparte na Twoich zainteresowaniach. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowane treści reklam naszych produktów, tak, aby były one dla Ciebie jak najbardziej interesujące i odpowiadające Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez TikTok w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. TikTok wykorzystuje te dane do celów reklamowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć w serwisie TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=pl-PL

Pixel Facebook.

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych.

Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 • Facebook -https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram -https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zamieszczone na naszej stronie są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 655). Zawartość serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania treści dla dozwolonego przepisami prawa użytku osobistego.

Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej i są zastrzeżone na rzecz KESKE Katarzyna Stolarska lub odpowiednio na rzecz podmiotów z nią współpracujących.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 08.06.2022